KHẢO SÁT RỪNG PAULOWNIA TẠI HÒA BÌNH TRỒNG ĐƯỢC 6 THÁNG